Công tác người Việt Nam ở nước ngoài với tinh thần ngoại giao phục vụ phát triển

Chuyên đề

Diệu Thu - Phúc Man 15:37 22/11/2018

Uy tín và vị thế quốc tế của nước ta ngày càng tăng đã và đang tạo điều kiện cho sự giao lưu, chia sẻ thuận lợi, nhanh chóng giữa người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước.

Có thể bạn thích?