Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập

Chuyên đề

Phúc Man - Diệu Thu 23:00 27/09/2018

Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các ĐVSNCL; đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Có thể bạn thích?