Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ: Xu hướng tất yếu

Chuyên đề

Phúc Man - DIệu thu 23:00 02/10/2018

Hiện các bộ, ngành, địa phương đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của T.Ư 6 (Khóa XII), Chương trình hành động của Chính phủ về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL

Có thể bạn thích?