Bắc Giang nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh cơ sở

Giảm nghèo bền vững

Quang Hùng - Việt Hùng - Phúc Man 23:13 22/12/2017

Bắc Giang đang là địa phương thực hiện tốt Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững.