Đa dạng về hình thức trong công tác giảm nghèo thông tin tại Bắc Cạn

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 17:17 14/12/2017

Trong năm qua tỉnh Bắc Cạn đã thực hiện rất nhiều chương trình, nội dung nhằm giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh và bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định.