Kinh phí và nguồn nhân lực là khó khăn lớn nhất trong công cuộc giảm nghèo thông tin tại các tỉnh Đông Bắc

Giảm nghèo bền vững

Diệu Thu - Việt Hùng - Phúc Man 19:19 14/12/2017

Có vô vàn khó khăn trong công tác giảm nghèo thông tin, hướng đến giảm nghèo bền vững. Thế nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là thiếu kinh phí để thực hiện chương trình.