Những khó khăn và thành quả bước đầu trong việc đổi mới sự nghiệp công lập

Chuyên đề

Phúc Man - Diệu Thu 22:00 18/09/2018

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã thảo luận và cho ý kiến về Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Có thể bạn thích?