Phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước

Chuyên đề

Diệu Thu - Anh Hùng 15:26 02/11/2018

Hiện nay, người Việt Nam ở nước ngoài đang có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước, thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau.