Thông tin truyền thông góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Bắc Cạn

Xây dựng nông thôn mới

Diệu Thu - Anh Hùng - Phúc Man 21:21 26/12/2017

Nhờ tận dụng tốt sức mạnh của thông tin truyền thông trong công tác xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại tỉnh Bắc Cạn đã có sự thay đổi rất tích cực.