Cân bằng giữa phát triển kinh tế số và chính sách an ninh mạng

Bảo mật

Thế Khiêm - Việt Hùng - Phúc Man 18:00 29/03/2018

Ngày 29/3, hội thảo “Kinh tế số và Chính sách an ninh mạng Việt Nam” đề cập tới vấn đề an ninh an toàn thông tin; kinh nghiệm quốc tế và bài học chính sách cho Việt Nam để cân bằng giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.