Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin lĩnh vực Y tế

Bảo mật

Thế Phương - Phúc Man 16:54 23/11/2017

Y tế là 1 trong 11 lĩnh vực cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Do đó, việc triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho lĩnh vực Y tế là yêu cầu cần thiết và cấp bách.