Một ngày ra đường không mang ví, tôi chỉ dùng điện thoại để thanh toán