"Hé lộ" nguyên lý của công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản đang áp dụng tại sông Tô Lịch, Hồ Tây